Schedevi · 0494-200 38

Aktuellt

Nu bygger vi ut Sjövillan!

Schedevi storsatsar i Rimforsa och bygger nu om och till Sjövillan som idag har 5st vårdplatser. Totalt kommer 250 kvadratmeter att byggas till och vårdplatserna kommer att utökas till 7st. Förra veckan togs första spadtaget inför en skara entusiastiska åskådare bestående av klienter samt personal som bjöds på mat och bubbel. Östgöta Correspondenten var också på plats. Länk till artikeln.

IMG 0263

IMG 0265

Ny bok!

0190 180523222016 001

Schedevi HVB - delrapport Kvalitetsindex 2017

Nu finns en delrapport från årets undersökning Kvalitetsindex 2017. Generellt visar det på höga upskattning av vårt arbete och vi får också tips på förbättringsområde. Detta är ett viktigt verktyg för vår fortsatt utveckling. Du hittar Kvalitetsindex 2017 här.

Schedevi yttrar sig över Reepalu-utredningen

Föga förvånande sällar sig Schedevi till raden av skarpa kritiker till den utredning som Ilmar Reepalu lagt fram - "Ordning och reda i välfärden" Här kan du läsa Schedevis yttarnde i sin helhet.

 

Yttrande: ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78)

Schedevi Psykiatri AB avstyrker utredningens förslag.

Det skulle omedelbart hota företagets överlevnad. Men det mest väsentliga, eftersom det drabbar en hel bransch, är att förslaget skulle få långsiktigt negativa effekter för det svenska samhället och inte minst de individer som garanteras goda levnadsvillkor genom vår och andras försorg. Förslaget skulle direkt drabba de cirka 70 personer som under kortare eller varaktigare tid får stöd och omsorg i sin livsföring hos Schedevi.
Många av våra klienter har bott hos oss i åratal och skulle sannolikt fortsätta att bo på våra enheter under all överskådlig framtid. Det skulle innebära ett dråpslag mot dessa mycket sköra individer att deras enda trygga plats skulle raseras och deras vårdare skulle skingras. Att flytta dessa klienter skulle innebärande en mycket stor risk för deras hälsa. Att göra det bara för att företaget går med vinst är direkt otillständigt. Dessutom drabbas våra 130 medarbetare som har hela sin inkomst garanterad av den verksamhet vi bedriver. På dessa praktiska och principiella grunder avstyrker vi därför förslaget.

Detta gör Schedevi Psykiatri AB
Vårt företag heter Schedevi Psykiatri AB (organisationsnummer 556247-5367) och erbjuder stöd och omvårdnad för vuxna personer med psykiskt funktionshinder och vi är särskilt inriktade mot de personer som har ett komplext behov.
Vi har i dag flera väl inarbetade verksamheter i södra Sverige och tillhandahåller därigenom en stor bredd i inriktningen vilket gör det enkelt att hitta rätt form av stöd och omvårdnad för varje individ. Vi bedriver verksamhet i olika former i enlighet med Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Schedevi erbjuder boende, social träning, stöd i förmågan till individuell utveckling, personlig omsorg och sysselsättning som tar avstamp i den enskilde.
Företaget startade 1942 och har genomlevt – och överlevt – alla de svängningar som svensk välfärdspolitik genomlevt sedan vår start. Vi upplever att vi är väl förankrade som ett socialt hållbart företag vilket innebär att vi gör skillnad för intressenter allt ifrån individer som vistas hos oss, medarbetare eller kunder i form av kommuner och landsting som uttryckligen anser vår verksamhet vara omöjlig att klara sig utan.
Inte sedan starten 1942 har vi upplevt vår verksamhet så ifrågasatt och hotad som görs gällande i denna utredning.
Koncernen har de senaste fem åren investerat över 60 MSEK för att utveckla boendeformer och arbetsmiljöer. Detta har vi gjort i kommuner och orter som traditionellt benämns som landsortskommuner och som ofta får se sig snuvade av betydligt större och mer centralt belägna kommuner för denna typ av investeringar.
Senaste räkenskapsåret hade vi en omsättning på 84 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 3 390 000 kronor. Det innebär en rörelsemarginal på cirka 4%.

Konsekvenser av förslaget
Vi har räknat igenom vad Välfärdsutredningens förslag skulle innebära för oss. Vi skulle tvingas minska rörelseresultatet med nästan 100 % till 0 kronor. Det innebär en rörelsemarginal på 0 % och motsvarar 0 kronor per medarbetare och månad.
Om förslaget går igenom så kommer det innebära att vi på Schedevi Psykiatri AB inte ser någon möjlighet att driva verksamheten vidare.
Det går inte att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet med en obefintlig rörelsemarginal.

Avslutning
Utredningen skulle få långtgående konsekvenser för Schedevi Psykiatri AB och de människor som på olika sätt är beroende av att vår verksamhet fungerar.
Det är anmärkningsvärt att utredningen inte försökt analysera konsekvenserna för vår typ av företag och det är än mer anmärkningsvärt att man inte försökt belysa effekterna för klienter på denna typ av enheter.
Utredningen visar inte att den till fullo – eller ens begränsat – inser vad som kan hända om en vinstreglering införs. Utvecklingen av den svenska välfärden kommer att behöva alla krafter för att möta de ökande behov som vi står inför. Utredningen adresserar inte verkliga problem som finns i vård och omsorg. Förslagen motarbetar i stället många av de krafter som behöver mobiliseras.
Schedevi Psykiatri AB menar därför att det finns synnerligen starka skäl att avstyrka förslaget. Detta är inte en framkomlig väg för svensk välfärd.

Frågor med anledning av bolagets yttrande besvaras av Joachim Hilding, VD, 010-7075005.

Schedevi tecknar ramavtal med Göteborgs stad

Det nya ramavtalet avser korttidsvistelse för personer över 18 år med med psykisk funktionsnedsättning och löper till 2021-01-31.

- Inom ramen för avtalet ska vi förbereda den enskilde för ett permanent boende i hemkommunen samt utgöra en avlastning för anhöriga säger Joachim Hilding, VD för Schedevi.

Vistelsen vid Schedevi ska pågå under en begränsad tid och präglas av aktiviteter som social träning, ADL-träning, stöd till att personen ska bibehålla och utveckla sitt nätverk på hemma plan samt sysselsättning.

- Vi är naturligtvis jätteglada att ha blivit utvalda att leverera dessa tjänster till Göteborgs stad och det är särskilt roligt att få göra det i våra alldeles nyrenoverade lokaler på Furubacken i Nossebro fortsätter Joachim.

 

Eventuella frågor med anledning av detta besvaras av Joachim Hilding på 010-7075005 eller föreståndaren Ann-Kristin Gustavsson på 010-7075052.

Schedevi tecknar nytt ramavtal

Schedevi tecknar nytt ramavtal med Södertälje, Huddinge och Salem. Från och med 1 november träder ett nytt avtal i kraft om dygnetruntinsatser för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Avtalet löper på två år med möjlighet att förlänga i 1 + 1 år.

- "Vi är naturligtvis jätteglada att Schedevi blivit utvald som leverantör av dessa insatser. Vi tar det som ett bevis på den kvalitet våra medarbetare dagligen levererar i sitt arbete för målgruppen", säger Joachim Hilding, VD.